Storitve

Kalkulacija cene rednega čiščenja

2. julij 2012

* Kalkulacije ne vključujejo DDV-ja.
1. Priporočena cena za redno dnevno čiščenjeKalkulacija naprej opredeli strošek dela (Slika 1), kjer izhajamo iz zakonsko določene minimalne plače in regresa, ter na osnovi povprečnih podatkov vzorčnih srednje velikih čistilnih servisov, kar zadeva število dni bolniških odsotnosti in rednega dopusta, prevoza na dan, izobraževanja in ukrepov iz ocene tveganja, odpravnin, jubilejnih nagrad.
Slika 1

Iz razpredelnice na Sliki 1 je razvidna cena delavca v višini 1.328,47 € za polno mesečno obveznost 174 ur. Ceni delovne sile je potrebno dodati še ostale stroške (Slika 2), ki so potrebni, da lahko zagotavljamo izvedbo storitev čiščenja. Ti stroški so prav tako pridobljeni na osnovi povprečnih podatkov vzorčnih srednje velikih čistilnih servisov in zajemajo strošek delovnih pripomočkov, čistil in delovne zaščitne opreme, strošek vodij, dodane vrednosti na storitev.
Ker morajo delodajalci, ki zaposlujejo nad 20 delavcev zagotavljati delo tudi 6% invalidov, znaša strošek, ki ga mora delodajalec, ki invalidov nima zaposlenih, vplačati preračunano na delavca 32,04 € na mesec v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Ta znesek v seštevku stroškov ni vštet, je le prikazan, ker smo predpostavili, da delodajalec ali zaposluje invalidno osebo ali nadomestno izpolnjuje kvoto invalidov s kvotno pogodbo z invalidskim podjetjem.
Slika 2

Strošek dela in ostali stroški dosežejo za polno mesečno delovno obveznost opremljene-ga in vodene-ga čistilke/čistilca 1.644 € oziroma 9,45 €/uro. Izhajajoč iz tega znaša cena storitve rednega čiščenja ob normativu 1.200 m2/delavnik 1,37 €/m2. To je tudi priporočena cena storitve čiščenja v letu 2012. Ker se na trgu podpisujejo komercialne pogodbe tudi z znatno nižjimi cenami, je v spodnji tabeli (Slika 3) prikazano, kolikšen normativ mora dosegati čistilka/čistilec ob nižjih cenah storitve na m2.
Slika 3

2. Minimalna cena za redno dnevno čiščenjeKer so pritiski naročnikov na cene čistilnih servisov vse hujši in so čistilni servisi pogosto v dilemi, kje je sploh dno cen storitev čiščenja, je bila prikazana tudi ta kalkulacija.
Kalkulacija naprej opredeli strošek dela (Slika 4), kjer izhajamo iz zakonsko določene minimalne plače in regresa BREZ bolniških odsotnosti, minimalnega števila rednega dopusta, prevoza na dan (čistilno osebje živi v neposredni bližini objekta, kjer se izvaja čiščenje), brez odpravnin, brez jubilejnih nagrad, itd.
Slika 4
Prikazanemu minimalnemu znesku stroška delavca za polno mesečno obveznost 1.119,79 €, prištejemo še ostale stroške (Slika 5) in dobimo minimalne zneske, ki še zadostujejo zakonskim obveznostim in vključujejo idealnega delavca v smislu (bolniških odsotnosti, nastanitve, let delovne dobe itd. ) v višini 1.274 €/mesec oziroma 7,32 €/ura.
Slika 5

Ker je na trgu zaslediti podatke o domnevnih komercialnih pogodbah s sumljivo nizkimi cenami, je v spodnji tabeli (Slika 6) prikazano, kolikšen normativ mora dosegati »idealna čistilka« / »idealni čistilec« ob nižjih cenah storitve na m2.
Vidimo, da mora čistilka/čistilec ob morebitni ceni 0,64 €/m2 očistiti 2000 m2 poslovnih površin v 8-ih urah, kar je skoraj nemogoče.
Slika 6
Namen kalkulacij je, da se ponudnike storitev čiščenja analitično seznani s sestavo prodajne cene in jih osvesti v smislu »kje je dno cen storitev čiščenja«. Želimo, da so ponudnikom zgornje tabele in izračuni v pomoč tudi v primerih, ko se spopadajo z naročnikovimi ciljnimi cenami na pogajanjih.
Naš nasvet vsem ponudnikom je, da v primeru pritiskov naročnikov v nesprejemljivo nizke cene storitev, naročnika seznani s kalkulacijo cene in analitično pokaže, kje je »dno« cene in da je pod to ceno v večini primerov možno izvesti storitve le z neupoštevanjem v Sloveniji veljavne zakonodaje. Ker je v tem primeru naročnik seznanjen, da gre za kaznivo dejanje, v skladu z zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno nosi soodgovornost kot soudeleženec dela na črno.